มอก.1562-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 5 ระบบการใช้หมายเลขและวิธีการลงทะเบียนสำหรับตัวชี้บ่งการสมัคร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top