มอก.1549-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 1 ทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top