มอก.1545-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สังกะสีเจือแท่งสำหรับการหล่อแบบฉีด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top