มอก.1544-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดไฟฟ้าเล็ก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top