มอก.1541-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 3 สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และวิธีดำเนินการปรับตั้งใหม่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top