มอก.1540-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top