มอก.1539-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส - บัตรเชื่อมโยงแบบปิด เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top