มอก.1538-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top