มอก.1536-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบหรือทอด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top