มอก.1535-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top