มอก.1534-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขนมกรอบจากธัญชาติ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top