มอก.1533-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว-บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 4 โครงสร้าง การรักษาความลับและคำสั่งสำหรับการแลกเปลี่ยน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top