มอก.1528-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดความเที่ยงสูงค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ - ชั้นเสถียรภาพ 0.1% - ระดับการประเมิน E

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top