มอก.1524-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top