มอก.1517-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับตัวตรวจจับ-ทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top