มอก.1516-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top