มอก.1515-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องครัวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top