มอก.1512-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีย้อมไม้ผสมน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top