มอก.1511-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าเย็นและกระดาษเย็น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top