มอก.1508-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top