มอก.1507-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานรังสีอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top