มอก.1497-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดหัวฉีดชะล้าง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top