มอก.1496-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ชุดตู้เหล็กเลื่อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top