มอก.1494-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top