มอก.1493-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับเครื่องสำอาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top