มอก.1492-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top