มอก.1490-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีแข็งสำหรับงานประปา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top