มอก.1489-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังเหล็กกล้ากลมความจุ 200 ลิตร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top