มอก.1487-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดระบายน้ำเสียสำหรับอ่างอาบน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top