มอก.1486-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดสายน้ำดีสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : สายพลาสติก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top