มอก.1483-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top