มอก.1469-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ส่วนตัวถังและอุปกรณ์ภายนอกยานยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top