มอก.1468-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ส่วนตกแต่งภายในรถยนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top