มอก.1466-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ห้ามล้อสำหรับยานประเภทรถยนต์นั่ง (M) รถบรรทุก (N) และรถพ่วง (O)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top