มอก.1441 เล่ม 5-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1-5อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน - สถานที่ทดสอบสอบเทียบสายอากาศสำหรับ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 000 เมกะเฮิรตซ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top