มอก.1438-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกลั่นใช้ใหม่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top