มอก.1437-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เป็ดสดแช่เย็นและเป็ดสดเยือกแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top