มอก.1436-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top