มอก.1434-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียวใช้ในงานอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top