มอก.1432-2553

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : โลหะ-เหล็กกล้าเหนียวไร้สนิม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top