มอก.1427-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top