มอก.1425-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ที่นอนยางฟองน้ำลาเทกซ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top