มอก.1423-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สารขัดถูเอเมอรี่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top