มอก.1422-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ซีโอไลต์สำหรับอุตสาหกรรมสารซักฟอก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top