มอก.1421-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top