มอก.1420-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไส้กรองความขุ่นสำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top