มอก.1418-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเกี่ยวข้าววางราย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top