มอก.1417-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นหินอ่อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top