มอก.1416-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มีดเล็บทำด้วยวัสดุแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top