มอก.1415-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีสังกะสีรองพื้น : สิ่งนำสีอินทรีย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top